التحاليل الخاصة بالمعمل

التحاليل الخاصة بالمعمل

Prothrombin time
Activated partial thromboplastin 
Factor V leiden 
Fibrinogen 
Factor VIII
Factor IX
Factor XI
Factor V
Factor X
Factor VII
Factor II
ADP AGGREGATION 
Ristocetin 
Epinephrine 
Collagen 
ATIII (Berichrom A)
Protein C Chromogenic 
Protein C 
Total protein S ELISA
Screening test for lupus PTT-LA
Specific test for lupus anticoagulant 
v.W.F activity 
v.W.F antigen
D-Dimer 
FDPs latex
Protein C global